De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis wordt meerdere keren genoemd in de Bijbel, maar vooral in de brieven van Paulus. Lang voordat Jezus werd gekruisigd aan het kruis van Golgotha, vermaande Hij ons om dagelijks ons kruis op te nemen en Hem te volgen, wat een voorwaarde is voor discipelschap. (Lukas 9:23) Jezus zelf nam dagelijks dit kruis op: het was het belangrijkste instrument waardoor Hij de wortel van de zonde vernietigde en de macht van de dood en de duivel overwon.

Paulus was gegrepen van de boodschap van het kruis. In zijn brieven zien we hoe hoog hij het kruis acht; het doortrok hij hele leven en zijn verkondiging.

“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.” 1 Korinthiërs 1:18.

“Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” 1 Korinthiërs 2:2.

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20.

Deze verwijzingen laten duidelijk zien dat het kruis de cruciale sleutel is, de enige manier waardoor we Jezus kunnen volgen op de nieuwe en levende weg tot heiligmaking. Door de kracht van het kruis is het mogelijk dat we worden herschapen naar het beeld van Jezus, zodat het leven van Christus ook in onze lichamen kan worden geopenbaard. (2 Corinthiërs 4:10-11) Dit is waarom de boodschap van het kruis een van de centrale, meest cruciale onderdelen vormt van het evangelie.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer