De boodschap van het kruis

De boodschap van het kruis is een van de kernelementen in de verkondiging van Paulus: deze boodschap is de cruciale, meest krachtige sleutel om tot geestelijke groei te komen, zodat het leven van Christus zich in ons kan openbaren.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat betekent het om aan de voet van het kruis te komen?

De uitnodiging om aan de voet van het kruis te komen komt niet uit de Bijbel. Wanneer mensen spreken over “knielen aan de voet van het kruis”, menen ze dat we daar moeten knielen en om vergeving vragen, en op die manier worden gereinigd door Jezus’ bloed. Maar dat is niet de plaats waar volledige verlossing kan worden gevonden. De Schrift spreekt immers over gekruisigd zijn met Christus – dus over aan het kruis zijn. We kunnen vergeving ontvangen voor onze zonden dankzij Jezus’ offer voor ons toen Hij werd gekruisigd, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, maar dat wil nog niet zeggen dat we overwinning hebben over de zonde en over onze eigen natuur. Overwinning is alleen mogelijk aan het kruis, het kruis dat Jezus dagelijks met zich meedroeg en die zijn discipelen ook dragen. (Lukas 9:23)

Lees meer in het artikel “Wat is ‘het kruis’?”

Heeft Jezus het werk dan niet voor ons volbracht op Golgotha?

Vaak horen we dat er gezegd wordt: “We moeten rusten in het volbrachte werk van Golgotha.” Hiermee bedoelen mensen dat Jezus alles voor ons heeft gedaan en dat wij niets hoeven te doen. We zijn en blijven zondaren, en als we dit erkennen en Jezus als onze Verlosser ontvangen, dan wordt Jezus’ werk geaccepteerd als verzoening voor onze zonden, zonder enige andere eisen die aan ons worden gesteld.

Er was echter veel meer dat plaatsvond in Jezus Christus. Wat bedoelde Hij toen Hij uitriep: “Het is volbracht!” aan het kruis op Golgotha? Toen Jezus in de wereld kwam, zei Hij: “Hier ben Ik, o God, om Uw wil te doen.” (Hebreeën 10:5-9) Dat is wat Hij volbracht. De volledige wil van het vlees werd afgebroken omdat Jezus nooit zocht om zijn eigen wil te doen.

Jezus, die deel had aan hetzelfde vlees en bloed als de kinderen en ons gelijk werd in alle opzichten (Hebreeën 2:14-18) volbracht Gods gehele wil in Zijn lichaam door dagelijks Zijn kruis op te nemen. Dit volbrachte werk is niet iets waarin wij mogen rusten overeenkomstig het vlees en in zonde, maar het is iets waarin we Jezus zullen volgen, en de zonde overwinnen door binnen te gaan in Zijn werk als zijn discipelen. We kunnen hetzelfde vlees overwinnen door de kracht van het kruis!

Lees meer in het artikel “Het eerste kruis: het kruis van Golgotha”

Wat betekent het om met Christus gekruisigd te zijn?

Gekruisigd zijn met Christus is een besluit dat we nemen in geloof, wat betekent dat we vastbesloten zijn om niet langer in overeenstemming met de zondige lusten en begeerten van ons vlees te leven – we stemmen niet langer willens en wetens in met wat we weten dat zonde is. De zonde in ons vlees is door geloof aan het kruis genageld.

Tenzij dit waar wordt in ons leven, zullen we blijven vallen en worden verslagen. Zolang we voor onszelf leven, is ellende het resultaat, omdat in ons – dat wil zeggen, in ons vlees – geen goed woont. Maar wanneer we worden gekruisigd met Christus, en onszelf dood achten voor de zonde maar levend voor God, kunnen we tot overwinning over bewuste zonde komen, voor zover we licht hebben.

Lees meer in het artikel “Het tweede kruis: het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten”

Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen en Jezus te volgen?

“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lukas 9:23

Jezus droeg dagelijks zijn kruis, figuurlijk gesproken. Hij had een continue roep in Zijn hart: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede, o God!” (Hebreeën 10:5-7) In Zijn dagelijkse omstandigheden, wanneer Hij de wet in zijn leden ontmoette die tegen de wil van God inging, verloochende Hij zichzelf – Hij weigerde Zijn eigen wil te doen – en nam Zijn kruis op waaraan Zijn eigen-wil was gekruisigd. Op deze manier was God in staat om alle zonde in Jezus’ vlees te veroordelen – de wortel van de zonde – want Jezus deed nooit zijn eigen wil, maar de wil van de Vader die Hem had gezonden. (Romeinen 8:3) Dit is een geweldige uitnodiging tot discipelschap die Jezus ons aanreikt: onszelf te verloochenen, te lijden naar het vlees, en daardoor ophouden met zondigen! (1 Petrus 4:1-2)

Lees meer in het artikel “Het derde kruis: dagelijks ons kruis opnemen als discipelen”

Wat betekent het dat Christus "de vijandschap heeft weggebroken"?

Door de wet, die de Joden hadden ontvangen, was er een scheidingsmuur – een vijandschap – ontstaan tussen de Joden en de heidenen. Het vlees van de Joden was echter niets beter dan dat van de heidenen. Toen Jezus naar de aarde kwam, nam Hij de menselijke natuur (het vlees) aan, dat ook lusten en begeerten in zich had. Maar de zonde was veroordeeld in Zijn vlees, waardoor Hij nooit zonde deed. Zijn vlees was gekruisigd – en op dit kruis vervulde Jezus de rechtvaardige eis van de wet. (Romeinen 8:3-4) Hij verzoende zowel Joden als heidenen in een lichaam met God, waarbij de vijandschap beëindigd werd. (Efeziërs 2:14-16) Alle vlees was vertegenwoordigd in Jezus’ offer; daarom kon God ook Zijn Geest op alle vlees uitstorten, en alle mensen ontvingen de gelegenheid om Hem te volgen op zijn weg terug naar de Vader.

Nu hebben zowel Joden als heidenen in een Geest toegang tot de Vader. (Efeziërs 2:18) Toen de discipelen werden gedoopt in deze ene Geest, konden ze worden opgebouwd als het lichaam van Christus, waarbij ze de rechtvaardige eis van de wet vervullen, ongeacht of ze Joden of heidenen waren. Dit was een groot geheimenis, dat “de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.” Efeziërs 3:6. Slechts het kruis kan dit bewerkstelligen – niets anders!

Lees meer in het artikel “Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?”