Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Er is veel controverse en discussie als het gaat over de persoon, natuur en rol van Jezus Christus. Het is het beste om te kijken wat de Bijbel zegt, die in feite heel duidelijk is.

Jezus werd in alle punten op gelijke wijze als wij verzocht

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” Hebreeën 4:15.

Hoe worden wij verzocht? “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.” Jakobus 1:14. Wij hebben allemaal een verlangen om onze eigen wil te doen (zonde in het vlees) en worden verzocht om dat te doen. Jezus was verzocht zoals wij, wat betekent dat Hij ook dit verlangen had, omdat Hij vrijwillig deelnam in hetzelfde vlees dat wij hebben. Maar Hij gaf niet toe aan deze begeerten, dus Zijn verzoeking resulteerde niet in bevruchting van de begeerte, en Hij was daarom “zonder zonde” – Jezus heeft nooit gezondigd.

Jezus had Zijn eigen wil, die Hij verloochende

“Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” Lucas 22:42.

Jezus bad dat Gods wil zou geschieden, in plaats van Zijn eigen wil, omdat zijn eigen wil haaks op Gods wil stond. Als Hij zijn eigen wil had gevolgd, zou Hij niet gehoorzaam zijn gewest aan God. Echter, zoals altijd, werd Gods wil gedaan in Jezus’ lichaam, en het resultaat is dat Hij de zonde overwon, en wij hebben de mogelijkheid gekregen om te worden verlost!

Jezus vernederde Zichzelf en kwam in de gelijkenis van mensen

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen 2:5-8.

Je zou kunnen denken dat de ultieme daad van nederigheid van Jezus was dat Hij zichzelf ontledigde en als mens werd geboren op aarde. Maar hier zegt de Bijbel dat Hij zich als een mens vernederde. Dat was omdat Hij als mens een wil had die haaks op Gods wil stond, die verloochend en gekruisigd moest worden. Met andere woorden, al had Hij de mogelijkheid, Jezus heeft nooit gezondigd, en Paulus gaat door met te schrijven: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken….” Filippenzen 2:9-11.

Jezus moest strijden en gehoorzamen om te worden gered van de zonde en de dood

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Hebreeën 5:7-9.

Het loon van de zonde is de dood. Om gered te worden van de dood moest Jezus strijden en zijn eigen natuurlijke neigingen verloochenen. Hij moest gehoorzaamheid leren omdat Hij een vlees had, Zijn eigen wil. Dit leidde tot lijden in het vlees, maar door dit te doen overwon Hij alle zonde. Wij zijn geroepen om hetzelfde te doen. (1 Petrus 4:1-3)

Jezus zegt ons Hem te volgen op de weg van zelfverloochening

“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.” Matteüs 16:24-25.

Jezus zei dat we Hem moeten volgen, wat betekent dat we dezelfde weg gaan als Hij. Hij zegt Zelf dat dit de weg van zelfverloochening is – het verloochenen van de lusten en begeerten in het vlees waarmee alle mensen, Jezus eveneens,  zijn geboren, en ze in de dood te brengen aan het kruis dat we dragen. Als we Hem blijven volgen op deze weg, zullen we ook komen daar waar Hij is.

Jezus was “aan zijn broeders gelijk”

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.” Hebreeën 2:14-17.

Jezus was ons in alles gelijk. Hij was niet slechts vergelijkbaar met ons, niet met speciale privileges, niet met iets extra’s of iets dat miste. Nee, Hij was aan zijn broeders gelijk in alle dingen. Dit hield ook in dat Hij werd verzocht – zoals zijn broeders, dus vanuit dezelfde bron, de lusten en begeerten in Zijn eigen vlees. In de kracht van Gods Geest, was Jezus de eerste persoon ooit die alle zonde in het vlees heeft overwonnen. Op deze manier heeft Hij een weg geopend die wij kunnen volgen. Omdat Hij verzocht is geweest, weet Hij de uitweg, en heeft ons Zijn Heilige Geest gezonden om ons te leiden en kracht te geven.

Het feit dat onze Verlosser Christus is, geopenbaard in het vlees – Jezus van Nazareth, de Zoon des Mensen – betekent dat de verlossing niet alleen komt door vergeving van gedane zonden, maar veel meer nog door Hem te volgen op de weg van zelfverloochening, die Hij heeft geopend. Zo worden we helemaal herschapen tot Zijn beeld. Als mens opende Hij de weg, en als mens kunnen we Hem volgen. We zijn Zijn broeders!

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” 1 Johannes 3:2-3.

1

Introductie

Waarom is het voor ons van zoveel betekenis dat Jezus was geboren “uit het geslacht van David”?

Lees meer
2

Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Waarom is deze vraag van het grootste belang voor christenen?

Lees meer
3

Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, […]

Lees meer
4

Gods verlossingsplan – Wat de wet niet vermocht

Gods werk met mensen – de wet “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft […]

Lees meer
5

Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3. Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees […]

Lees meer
6

Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij […]

Lees meer