Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.” Romeinen 1:1-4.

De profeten uit het Oude Testament profeteerden over Jezus in Jesaja 7:14-15, in Jesaja 9 en Jesaja 53. We lezen ook over Hem in Micha 5, en in vele andere Bijbelgedeelten. In het Nieuwe Testament vinden we profetieën over Hem in Lukas 24:25-27, Handelingen 18:28, 1 Petrus 1:10-13, en op andere plekken.

In de bovengenoemde verzen licht Paulus beknopt de twee gedeelten van het evangelie van God toe, met betrekking tot Jezus:

(1) wie Hij is naar het vlees en
(2) wie Hij is naar de Geest.

Als we een van deze gedeelten buiten beschouwing laten of veranderen, dan hebben we niet het evangelie van God.

Wat betekent het dat Hij afstamde van David naar het vlees? Heel eenvoudig, het betekent wat het zegt. We weten wie David was en zijn nageslacht. Paulus was van dezelfde geslacht. (Hebreeën 2:16) Paulus zegt over zichzelf: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.” Romeinen 7:18. En Jezus’ vlees was net zo.

Naar de Geest der heiligheid is Hij verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, door zijn opstanding uit de doden. Aan dat feit kunnen we ook niets veranderen. Nu kunnen we vragen: Als Hij naar de aarde kwam in een lichaam dat van het geslacht van David was, kwam Hij toen met de volheid van God in zijn Geest? Het antwoord is “Nee”, want er staat geschreven: “…die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen 2:6-8. We horen vaak dat er gezegd wordt: “Hij was waarachtig God en waarachtig Mens.” Maar dit is niet waar als je daarmee bedoelt dat Hij al Gods volheid behield toen Hij naar de aarde kwam in een lichaam uit het geslacht van David. Die opvatting is evenmin passend in het licht van wat is geschreven in Hebreeën 12:2: “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.”

Lees verder om te ontdekken wat het evangelie van God over Jezus voor ons vandaag betekent.

Dit artikel is het eerste hoofdstuk uit het boek “Het evangelie van God” door Sigurd Bratlie, gepubliceerd door Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag in 1988. Het is vertaald uit het Noors.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1

Introductie

Waarom is het voor ons van zoveel betekenis dat Jezus was geboren “uit het geslacht van David”?

Lees meer
2

Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Waarom is deze vraag van het grootste belang voor christenen?

Lees meer
3

Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, […]

Lees meer
4

Gods verlossingsplan – Wat de wet niet vermocht

Gods werk met mensen – de wet “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft […]

Lees meer
5

Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3. Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees […]

Lees meer
6

Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij […]

Lees meer