Introductie

“Christus geopenbaard in het vlees” is de leer over Jezus Christus, de Zoon van God, die naar de aarde kwam en deelhad aan hetzelfde vlees en bloed als wij. Hij was verzocht zoals wij, maar overwon alle zonde door Zichzelf als een smetteloos offer aan God te brengen in de kracht van de eeuwige Geest. Hij was gerechtvaardigd in Zijn menselijke geest en werd opgenomen in heerlijkheid. (Hebreeën 4:15; Hebreeën 9:14; 1 Timoteüs 3:16)

Jezus liet Zichzelf geboren worden in de wereld als een mens – de man Jezus Christus. “Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.” Hebreeën 2:17.

“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” 1 Timoteüs 2:5.

Als christenen zijn we niet alleen geroepen om vergeving van zonden te ontvangen, maar tot overwinning op alle zonde, om Hem te volgen die geen zonde gedaan heeft. (1 Petrus 2:20-24) Daarom is het juist dit onderwerp, Christus geopenbaard in het vlees – de toestand van de Zoon des Mensen, zijn verzoekingen, moeilijkheden, strijd en overwinningen – dat onze levende interesse heeft.

Lees meer in dit gedeelte van de website waarom Jezus geopenbaard moest worden in het vlees, wat Hij deed tijdens Zijn dagen op aarde als een mens zoals wij, en welke enorme betekenis dit voor Zijn discipelen heeft – zij die Hem volgen in dood en leven.

1

Introductie

Waarom is het voor ons van zoveel betekenis dat Jezus was geboren “uit het geslacht van David”?

Lees meer
2

Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Waarom is deze vraag van het grootste belang voor christenen?

Lees meer
3

Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, […]

Lees meer
4

Gods verlossingsplan – Wat de wet niet vermocht

Gods werk met mensen – de wet “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft […]

Lees meer
5

Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3. Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees […]

Lees meer
6

Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij […]

Lees meer