Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees

“Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3.

Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees woonde als resultaat van de zondeval. Dus God moest iets heel nieuws doen. Er was geen andere oplossing dan Zijn eigen Zoon naar de aarde te sturen in een vlees zoals de kinderen, waarin begeerte woonde. Het vers vervolgt:

“… God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees…”

De Zoon stelde Zichzelf ter beschikking aan God voor deze taak. Hij liet Zichzelf geboren worden in deze wereld als een mens. Als de zoon van Maria, kwam Hij uit het geslacht van David naar het vlees, wat betekent dat Hij dezelfde menselijke natuur en vlees erfde die David had. (Romeinen 1:2-3) God veroordeelde de zonde in het menselijke vlees van Jezus elke keer als Jezus werd verzocht. Jezus stemde altijd in met Gods veroordeling over de zonde en begeerte. Elke keer als Hij werd verzocht, gehoorzaamde Hij God en offerde Zichzelf in de kracht van de eeuwige Geest, die met Hem was, zodat Hij de zonde overwon, en Hij zondigde dus nooit. (Hebreeën 9:14) Hij verloochende zijn eigen wil, leed in Zijn vlees, en Hij deed dat totdat de zin volkomen ter dood was gebracht, en zodoende was Hij onttrokken aan de zonde.

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.” 1 Petrus 4:1.

Christus geopenbaard in ons sterfelijk vlees

Door dit leven te leiden opende Jezus een nieuwe en levende weg, zodat we Hem kunnen volgen. Dit is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Zij die geloven dat Jezus hetzelfde vlees als wij op zich heeft genomen, begrijpen dat Hij ook een eigen wil had om te verloochenen, en dat Hij werd verzocht net zoals wij, zonder toe te geven aan de zonde.

Gods hele volheid werd geopenbaard in de mens Jezus Christus. Dit was iets compleet nieuws. Jezus is niet een voorbeeld dat we nooit kunnen volgen, en slechts een verzoening voor onze zonde, maar Hij is onze broeder en voorloper. We lezen verder waarom God de zonde veroordeelde in Jezus’ vlees:  “…opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.” Romeinen 8:3-4.

Dit Bijbelse geloof en begrip is daarom een essentiële sleutel om tot een overwinningsleven te kunnen komen, zodat het leven Christus ook kan worden geopenbaard in jouw en mijn lichaam!

“… te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.” 2 Korinthiërs 4:10-11.

1

Introductie

Waarom is het voor ons van zoveel betekenis dat Jezus was geboren “uit het geslacht van David”?

Lees meer
2

Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Waarom is deze vraag van het grootste belang voor christenen?

Lees meer
3

Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, […]

Lees meer
4

Gods verlossingsplan – Wat de wet niet vermocht

Gods werk met mensen – de wet “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft […]

Lees meer
5

Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3. Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees […]

Lees meer
6

Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij […]

Lees meer