Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 1 Johannes 4:2-3.

Jezus was zowel de Zoon van God als de Zoon des Mensen. “Jezus” was Zijn naam als de Zoon des Mensen – een alledaagse naam in die tijd. “Christus” was Hij als degene die God had gezalfd tot Koning over Israël. Daarom is Hij zowel Jezus als Christus – Jezus Christus. In deze naam zijn twee verenigd tot een: de Zoon van God en de Zoon des Mensen.

Jezus afwijzen

In de tijd van Jezus hielden de Schriftgeleerden en Farizeeërs vol dat Jezus slechts Jezus was – Hij was niet de Christus. Ze wilden niet horen wat Hij had te zeggen. Daarom wezen ze Hem af en zagen Hem zelfs als een bedrieger. Ze zagen het helemaal verkeerd! Hij was Gods Zoon, geboren als mens, en deelhebbend aan vlees en bloed zoals wij, en toch zagen ze Hem als een bedrieger en ze kruisigden Hem. Ze ontkenden dat Jezus de Christus was, gekomen in het vlees, en zodoende waren ze in de geest van de Antichrist in hun tijd.

De geest van de Antichrist begon op verschillende manieren te werken zodra de apostelen de gemeente begonnen te bouwen op de hoeksteen, Jezus. Nu, in plaats van te ontkennen dat Hij de Zoon van God is, werkt de geest van de Antichrist door te ontkennen dat Hij een ware Zoon des Mensen is – een man die geboren was met hetzelfde vlees en bloed als wij, inclusief een menselijke natuur met zonde in het vlees. Niet een zondig vlees. Dat zou alleen zijn gebeurd als Hij had toegegeven in de verzoeking en had gezondigd. Maar zonde in het vlees, wat betekent dat Hij verzocht kon worden tot zonde. Hij werd verzocht, maar overwon elke verzoeking, en zo veroordeelde God de zonde in het vlees door Hem. Nee, de meerderheid van de religieuze wereld wijst dit af, en ziet Hem slechts als iemand die kwam in een soort van gelijkenis van een Zoon des Mensen. Vlees en bloed, maar met een goddelijke natuur in plaats van een menselijke natuur. (Romeinen 8:3-4; Filippenzen 2:5-11; Hebreeën 4:14-15)

De geest van de Antichrist herkennen

Dit is hoe je de geest van de Antichrist kunt herkennen. Het verklaart het werk weg dat God deed in Zijn Zoon voor de verlossing van de mensheid. Hij overwon Satan en de hele geestelijke macht der duisternis. Hij bracht redding aan de mensen, die niet langer de lusten van het vlees hoeven te volgen, maar nu een godvruchtig leven kunnen leiden! (Romeinen 7:18,24-25) Maar de geest van de Antichrist verklaart dat alles weg, en de meerderheid van de mensen gelooft dit bedrog. Als ze niet geloven in het overwinnen van de zonde en het leven van een godvruchtig leven, dan hoeven ze het ook niet te doen. De geest van de Antichrist redeneert dat als Jezus niet in het vlees is gekomen en het heeft overwonnen, dan kan niemand het overwinnen. Met als resultaat dat er voor de mensen niets anders opzit dan te wandelen in overeenstemming met het vlees.

Toch staat er in Romeinen 1:3-4:
“Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”

Om verlossing van het vlees te bewerkstelligen, moest Hij deelnemen aan dat vlees. De geest van de Antichrist wil van de uitleg af dat Jezus werd geboren uit het nageslacht van David naar het vlees. Zo kan hij de verlossing van de zonde in het vlees, met al zijn lusten en begeerten, wegredeneren, voor de hele mensheid. Dan houden we alleen nog de vergeving van zonde over.

Maar Jezus overwon de zonde die Hij heeft vergeven en waarin wij hebben geleefd, toen Hij stierf! Omdat Jezus de zonden overwon waarvoor Hij stierf om ze te vergeven, is het nu voor ons mogelijk om bevrijd te worden van het leven in zonde. Dit is de heerlijke hoop van het nieuwe verbond! De zonde is veroordeeld in het vlees en daarom is het nu mogelijk voor iedereen om het te overwinnen in hun eigen vlees. (Romeinen 8:3-4). We hebben niet alleen vergeving voor gedane zonden, maar zijn bevrijd van de gebondenheid om deze zonde telkens opnieuw te doen. Dit is ware bevrijding! En dat is alleen mogelijk omdat Jezus Christus als de Zoon van God en als de Zoon des Mensen kwam. Dit is het evangelie van God.

Gebaseerd op een toespraak van Sigurd Bratlie in Oslo, 1980.

1

Introductie

Waarom is het voor ons van zoveel betekenis dat Jezus was geboren “uit het geslacht van David”?

Lees meer
2

Waarom moest Jezus gehoorzaamheid leren?

Zou Jezus hebben kunnen zondigen? Waarom is deze vraag van het grootste belang voor christenen?

Lees meer
3

Jezus: Zoon des Mensen, of Zoon van God?

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, […]

Lees meer
4

Gods verlossingsplan – Wat de wet niet vermocht

Gods werk met mensen – de wet “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft […]

Lees meer
5

Gods verlossingsplan – de betekenis van Christus geopenbaard in het vlees

Christus geopenbaard in het vlees “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees…” Romeinen 8:3. Wat de wet niet kon doen was mensen vrijmaken van de lusten en begeerten, de neiging tot zonde die in hun vlees […]

Lees meer
6

Christus in het vlees verloochenen – de geest van de Antichrist

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij […]

Lees meer