Een beter begrip van genade

Het kan moeilijk zijn om te begrijpen dat het genade van God is als de tucht van de Here over ons leven komt.

Een beter begrip van genade

“Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.” Spreuken 3:11-12.

Als de tucht van de Here over ons leven komt kan het moeilijk zijn om te begrijpen dat dat genade van God is. De meeste mensen begrijpen dat het een geweldige genade is dat de Here ons liefheeft en voor ons zorgt, dat Hij in onze plaats stierf aan het kruis op Golgotha en ons al onze zonden vergeeft. Maar als tucht en kastijding over ons komen, dan zijn het er maar heel weinig die dat begrijpen. Er staat: “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen.” Hebreeën 12:11.

Waar Jezus mee kwam

Als we eraan denken dat God goed voor ons is en voor ons zorgt, dan heeft niemand daar iets op tegen! We prijzen God voor de genade die ons gegeven is door het kruis op Golgotha waar Jezus stierf voor onze overtredingen zodat wij door geloof zondevergeving kunnen krijgen. Wat een genade! Maar dat konden ze in het oude verbond ook al krijgen, dus dat was niet  waar Jezus mee kwam.

Hij kwam met een nieuw leven. Ja, dat is het evangelie! De boodschap van  Gods gezegende heerlijkheid, Gods vrede en Gods blijdschap.
Nadat we ons bekeerd hebben en verzoend zijn met Hem, is het de bedoeling dat we ook komen tot Zijn rechtvaardigheid! Dan krijgen we Gods vrede. Dan hebben we een goed geweten, maar dan hebben nog niet alle vrede die in God is. God wil ons nu vormen tot een ‘mens Gods’, zodat we komen tot het leven dat in God is.

Om dat te bereiken hebben we het nodig om opgevoed te worden. Als de tucht komt, dan behandelt Hij ons als zonen. Als mens zijn we zo oppervlakkig, maar God heeft een doel met ons leven. Door tucht opent Hij ons oor, zodat we kunnen horen wat Hij tegen ons zegt. Dan komen we in onze geest op de plek waar God ons hebben wil. Dat is de bedoeling van onze opvoeding en tucht, zodat onze zintuigen worden geoefend in het onderscheiden tussen goed en kwaad. We zullen niet altijd als een kind blijven dat niet alles begrijpt, maar we kunnen komen tot een rijp, volwassen leven in God en gaan begrijpen wat Gods wil is in ons leven.

Gods tucht is genade!

Gods tucht, dat Hij ons behandelt als zonen, dat is genade! Daarom moet het ons niet bevreemden als de vuurgloed die tot beproeving dient, over ons komt. Dan is God juist met ons bezig! Maar je moet ootmoedig zijn om dat te begrijpen. Daarom staat er ook: “Vernedert u dan onder de machtige hand Gods”. 1 Petrus 5:6. In de beproevingen kan je ervaren dat Gods hand zwaar op je rust. Maar als je jezelf vernedert, wordt het lichter. Je wordt dan wat kleiner in jezelf, dat verlicht de druk.

Denk eens aan Jezus en zijn opleiding! Hij werd meer dan zijn broeders gezalfd met vreugdeolie. (Hebreeën 1:9). Dat is echt iets om over na te denken. Hij was absoluut tevreden met de omstandigheden waarin hij was, als zoon van een timmerman. Absoluut tevreden! Want Hij wist dat het Gods wil was en dat God een werk in hem deed. Zo is het ook met ons. Als we bedenken dat God ons opvoedt door tucht, om alle wereldse begeerten en dergelijke dingen af te leggen, dan is dat genade van God! (Titus 2:11-12).

Dat lukt ons niet zonder tucht.

Ware genade

Als je gelooft dat God ons ziet door Jezus alsof je nooit gezondigd hebt, wat betekent  genade dan voor je? Je blijft dan dezelfde mens, die naar het vlees leeft. Dat is een vals begrip van genade. Paulus had een juist begrip van genade, hij vermaande ook dat de genade niet tevergeefs moet zijn. Hij was een dienaar des Heren in de moeilijkste omstandigheden die je kunt hebben in dit leven. Als er een beproeving op je weg komt, wil je vanzelfsprekend laten zien dat je een dienaar des Heren bent, maar als er een zware beproeving komt en je wordt verbitterd, dan laat je zien dat je geen dienaar des Heren bent. Dat gebeurt als je niet het juiste begrip van genade hebt.

Ware genade is het werk van de Heilige Geest; het is een werk van genade in Jezus Christus waaraan we dan deelhebben.

Dit artikel is ontleend aan een toespraak van Kare J. Smith op 8 juni 2017.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.