Ons geloof

Wij geloven in de almachtige God, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, en ons enige geloofsfundament. Vergeving van zonde, doop en het avondmaal (het breken van het brood) zijn fundamentele elementen van ons geloof. Volgens Gods woord zullen wij “vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt” nadat wij vergeving van zonde hebben ontvangen. (Mattteüs 3:8, Handelingen 26:20)

Jezus was een mens zoals wij

Wij geloven dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest en werd geboren uit de maagd Maria, en dat Hij opstond op de derde dag na zijn kruisiging, zoals de Bijbel dit vertelt. De Bijbel leert ons ook dat Jezus Christus een mens was zoals wij, “gesproten uit het geslacht van David naar het vlees”. (Romeinen 1:3)

In Hebreeën 4:15 staat het volgende: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” We begrijpen dat Jezus de zonde verloochend heeft toen Hij verzocht werd, en dat geeft ons geloof in volledige overwinning op de zonde in ons eigen leven.

Lees meer over “Christus geopenbaard in het vlees”

Overwinning over bewuste zonde

Wij geloven dat Jezus verzocht werd als wij, en dat Hij nooit zondigde, maar overwon in alle verzoekingen door de kracht van de Heilige Geest (Hebreeën 4:15-16). Daarom geloven wij ook dat als wij verzocht worden om datgene te doen waarvan we weten dat het in strijd is met Gods wil, wij kracht krijgen om ons te verloochenen en te overwinnen. (Romeinen 5:1-2) Wij geloven in overwinning over alle bewuste zonde, een leven in geestelijke groei, en ontwikkeling in datgene wat goed is, zoals de Bijbel dat zegt.

Lees meer over “overwinning over de zonde“

Heiligmaking

De Bijbel vertelt ons dat er een weg te gaan is voor ons als discipelen in het voetspoor van Jezus, nadat wij ons bekeerd hebben en vergeving van zonden hebben gekregen. Dit is de weg in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, die leidt tot herschepping en goddelijke natuur. (2 Petrus 1:4). De Bijbel noemt deze innerlijke herschepping heiligmaking.

Doop

Wij dopen op het getuigenis van geloof, dus de volwassenendoop. De doop is “een bede van een goed geweten tot God”. 1 Petrus 3:21.

De doop verwijdert geen zonde, maar wanneer we ons laten dopen, getuigen we voor God en de mensen dat we een nieuw leven willen leven. We gaan een verbond aan, een afspraak met God dat we vanaf nu niet meer zullen leven naar onze eigen wil, maar voor Hem zullen leven en Zijn wil gaan doen.

Het avondmaal (het breken van het brood)

Het avondmaal is een bijeenkomst waarbij we onszelf onderzoeken en worden herinnerd aan het grote verlossingswerk dat Jezus heeft gedaan voor ons, en het werk dat Hij in ons wil doen.

Het avondmaal, of het breken van het brood, is een belijdenis. Wij belijden dat we in ons dagelijkse leven deelhebben aan hetzelfde sterven als Jezus, het sterven van de zonde die in ons woont. Door het brood te delen getuigen wij dat wij allen leden zijn van hetzelfde lichaam.

“De Here Jezus … nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen ws, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” 1 Korintiërs 11:23-26.

“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan dat ene brood.“ 1 Korintiërs 10:16-17