Bouw je huis op de rots

Hoe weet je dat het leven dat je aan het bouwen bent de proef van de tijd doorstaat?

Geschreven door David Risa
Bouw je huis op de rots

Het leven bestaat uit de keuzes die we maken en is opgebouwd uit de dingen die we doen, iedere dag afzonderlijk. Maar hoe weet je dat het leven dat je aan het bouwen bent veilig en vast is? Hoe weet je dat jouw wereld niet gewoon uit elkaar valt wanneer het moeilijk wordt?

“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.” Matteüs 7:24-25

De meerderheid van ons realiseert zich dat een christenleven niet een passief leven is, en de woorden die Jezus sprak tijdens de Bergrede geven een duidelijke indicatie van waaraan we prioriteit moeten geven.

Geen woorden maar daden

Actief bezig zijn met veel verschillende dingen zou de indruk kunnen geven dat je echt iets aan het bouwen bent met je christelijke leven. Maar je zou alleen maar Jezus’ woorden kunnen horen en … erover zingen. Of Jezus’ woorden kunnen horen en … ze delen op sociale media. Maar dat hoeft niet zo te blijven! “Geen woorden maar daden” is een uitdrukking die je aan het denken zet. Jezus spreekt over zijn woorden horen en ze te doen! Elke dag zijn er mogelijkheden om Jezus’ geboden je eigen te maken, door ze van harte te gehoorzamen.

Misschien heb je tot nu toe geprobeerd om je leven te bouwen op het evangelie dat je in de kerk hebt gehoord, maar het is misschien niet eens het ware evangelie van Christus. Modern christendom is zo erg afgezwakt dat de woorden “Wie mijn woorden hoort en ze doet,” verruild zijn voor allesbehalve daadwerkelijk Jezus’ geboden uitvoeren! Vandaag de dag zijn er mensen over de hele wereld die misleid zijn, waaronder zelfbenoemde dominees die hun brood verdienen met een boodschap preken die het grote publiek aanspreekt: een makkelijkere weg naar de hemel!

Het zou zelfs kunnen zijn dat mensen je gerust probeerden te stellen met zinnen als: “We zondigen toch allemaal dagelijks,” en “Zet niet zoveel druk op jezelf; het bloed van Jezus bedekt het allemaal,” en natuurlijk die algemene uitspraak die ongeveer zo klinkt: “Je moet niet proberen God te helpen om jou te redden!”

Maar wanneer de stormen van het leven langskomen, zoals financiële moeilijkheden, oneerlijk worden behandeld of verzocht worden om overspel te plegen wordt het duidelijk op wat voor fundament iemand heeft gebouwd. Iemand die zichzelf vertelt dat “Het bloed van Jezus het allemaal bedekt” bijvoorbeeld, en die niet de ernst heeft begrepen van Jezus’ waarschuwing “Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd,” zal zijn leven zien worden weggevaagd zodra de eerste golf van verzoekingen hem raakt. (Matteüs 5:27-28)

Wie op de rots bouwen blijven staande

Het zijn de mensen die hebben gebeden, gevochten en geleden om Jezus’ geboden als “maak je geen zorgen over de dag van morgen,” en “heb je vijanden lief” te gehoorzamen die op de rots gebouwd hebben en staande blijven.

De tijd is gekomen om niet langer te vertrouwen op zinnen die dienen als een verzekeringspolis voor je zondige gewoontes. Ze klinken misschien heel vroom, maar deze populaire oneliners zijn direct in strijd met wat geschreven staat in Titus 2:11-12: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.”

Het is tijd om deze genade te gebruiken waarvoor het bedoeld is: om een leven te leven zonder te zondigen.

Geef acht op Jezus’ geboden – blijf staande in de verzoeking

Mensen die dit doen bouwen met de juiste materialen en zullen ervaren dat hun gebouw staande blijft. En dat betekent niet dat God je alle verzoekingen en beproevingen zal besparen. Ook christenen ervaren financiële moeilijkheden, verzoeking tot allerlei soorten lusten, oneerlijk worden behandeld, etc. Maar het verschil is dat zij die doen wat Jezus beveelt de kracht hebben om door de beproevingen heen te komen en daardoor sterker te worden. Hun leven zal vaststaan op de rots, niet alleen in de verschillende situaties van het leven, maar ook op de dag dat alles beproefd zal worden met vuur.

“Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” 1 Korintiërs 3:12-15

Denk eens aan wat een verschrikkelijk verlies die dag zal zijn voor mensen die hun leven lang hebben verspild aan het bouwen met materialen als hout, hooi en stro. Beeld je hun teleurstelling in als zij hun goede, christelijke reputatie, hun financiële donaties en al het vrijwilligerswerk dat ze deden voor de mensen, letterlijk in rook op zien gaan.

Misschien zal het dan tot ze doordringen, dat ze het fundament hadden moeten bouwen door Jezus’ geboden te gaan doen, een rechtvaardig leven te leven, en overwinning te krijgen over de zonde – en daardoor een rijkdom te verzamelen van “goud, zilver en kostbaar gesteente.” Jammer genoeg zal het dan te laat zijn om er nog iets aan te doen. Hoewel zulke mensen nog behouden kunnen blijven door de vergeving van zonden, vervangen de goede dingen die ze voor anderen gedaan hebben niet de waarde die God hecht aan persoonlijke trouw. Hun heerlijkheid in de hemel zal aanzienlijk minder zijn.

Niemand weet hoe ver weg die dag is – de dag dat een ieders werk openbaar zal worden. Maar we weten wel dat de genade van God is verschenen aan alle mensen. Laten we die gebruiken!

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.