Ga naar de inhoud

Wat is behouden worden?

Wat is behouden worden? Gewoonlijk verstaat men daaronder: vergeving van zonden krijgen op grond van Jezus’ sterven voor ons. Dat is inderdaad het begin, maar behouden worden is zoveel meer dan vergeving.

Wat is behouden worden? Gewoonlijk verstaat men daaronder: vergeving van zonden krijgen op grond van Jezus’ sterven voor ons. Dat is inderdaad het begin, maar behouden worden is zoveel meer dan vergeving.

‘Hoeveel te meer’ behouden worden

Paulus schrijft: ‘Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn.’ Rom. 5:10 (HSV).
Jammer genoeg heeft men maar weinig idee van dit ‘hoeveel te meer’ behouden worden. Wat betekent ‘behouden worden door zijn leven?’ Jezus zei: ‘Wie in Mij blijft en Ik in Hem, die draagt veel vrucht.’ Joh. 15:5. Dat is de vrucht van de Geest, zie Gal. 5:22-23, die tot stand komt als we het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd hebben. En daarvoor hebben wij kracht als de Geest van Jezus in ons woont.

In Fil. 2:12 vermaant Paulus ons met vreze en beven aan ons behoud werken. Maar proberen we dan niet ons zelf te behouden? O nee, absoluut niet! In het volgende vers staat: ‘Want God is het, die naar zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.’ Het is genade van God, want zonder Hem kunnen wij niets.

Iedereen wil wel vriendelijk, aardig en geduldig zijn, maar waardoor is het dan zo moeilijk om in alle omstandigheden zo te leven? Dat komt door onze zonde, onze trots en eigen wil en onze begeerten. Als God in ons wil bewerken dat wij zijn wil doen en onze eigen wil en ons egoïsme kruisigen, kunnen we zo gauw onwillig worden. Daarom zegt Paulus: ‘Doe alles zonder morren en bedenkingen.’

Volkomen behoud: het beloofde land innemen

Als een illustratie van die onwilligheid kun je in de Bijbel lezen hoe weerspannig de Israëlieten waren, toen zij het heilige land moesten innemen. Door Gods kracht waren ze uit Egypte (de wereld) verlost. Maar toen God hen beval de strijd aan te binden en het beloofde land in bezit te nemen, begonnen zij te klagen en te ruziën en kwamen ze in opstand. Als God de vijanden voor hen teniet had gedaan, zouden ze het land blij in bezit hebben ge-nomen, want ze hadden gezien dat het land goed was en z’n oogst heerlijk. Maar zij zeiden dat het te moeilijk was: de reuzen waren te groot en de steden te sterk. Zij weigerden te gehoorzamen. In plaats van ‘volkomen behoud’ en binnen te komen in het beloofde land werden ze de woestijn in gestuurd om daar 40 jaar rond te zwerven.

Als ze gehoorzaam waren geweest toen God de Almachtige in hen aan het werk was, dan hadden ze de vijand overwonnen, zoals Jozua had geprofeteerd. Maar toen ze bevel kregen om te keren en terug te gaan naar de woestijn, bedachten ze zich en wilden ze het land alsnog innemen, maar God werkte toen niet meer in hen. Zijn genade rustte niet op hen, en ze werden verpletterend verslagen. Dat staat allemaal in Numeri 13 en 14.

Laten we er dus niet mee tevreden zijn dat we uit Egypte (de wereld) zijn verlost, om de rest van ons christenleven in de woestijn door te brengen zonder ooit in bezit te komen van het beloofde land: het leven van Christus met de vrucht van de Geest. Nee, laten we, door geloof en door gehoorzaamheid aan de aanspo-ringen van Gods Geest in ons, nog meer te pakken krijgen van dit ‘hoeveel te meer’ behouden worden, zodat wij door de Geest de zonde in ons vlees doden. Rom. 8:13. Dan zullen wij leven!

Dat is het ware behoud!

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons