Ga naar de inhoud

Moeten christenen tolerant zijn?

Veel dingen die de Bijbel ‘zonde’ noemt, worden in de moderne maatschappij algemeen geaccepteerd. Hoe tolerant moeten we als christenen zijn ten opzichte van deze dingen?

Veel dingen die de Bijbel ‘zonde’ noemt, worden in de moderne maatschappij algemeen geaccepteerd. Hoe tolerant moeten we als christenen zijn ten opzichte van deze dingen?

Als ik vandaag de dag naar de wereld om mij heen kijk is het duidelijk dat de goddeloosheid verwoestend om zich heen grijpt. We hoeven alleen maar Galaten 5:19-21 te lezen om een aardig uitgebreide lijst van zonden te zien die algemeen geaccepteerd zijn in onze hedendaagse maatschappij.

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke.” Wat hiervan wordt in het algemeen nog gezien als zonde?  De meeste mensen zullen het ermee eens zijn dat moord zonde is, maar veel andere zonden die hier genoemd worden in deze lijst worden gewoon getolereerd, en soms zelfs aangemoedigd.

Media, docenten, vrienden en collega’s vertellen me dat ik tolerant moet zijn ten opzichte van deze zaken, speciaal als het gaat om sexuele onreinheid: homosexualiteit, overspel en ontucht. Maar in vers 21 staat duidelijk dat “wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”. Als ik Christus wil volgens zoals het in de bijbel geschreven staat, moet ik mijzelf afvragen: hoe ‘tolerant’ was Jezus ten opzichte van zulke dingen toen Hij hier op aarde was?

Geen tolerantie tegenover zonde

Het is niet voor niets dat de Bijbel Jezus beschrijft als iemand met “ogen als vuurvlammen” (Openbaringen 19:12). Hij was brandend ijverig wat betreft reinheid voor God. In Matteus 5:29 leert Jezus de schare “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.”

Jezus bedoelde niet dat mensen zichzelf  moesten verwonden; Hij wilde ze laten zien hoe ernstig de zonde is. De gezindheid die Hij had, dat Hij liever Zijn oog zou uitrukken dan dat Hij zou zondigen, was verre van passief; Hij had geen tolerantie tegenover de  zonde in Zijn eigen leven.

Jezus’ ijver voor reinheid ging veel verder dan uiterlijke zonde; hij was brandend ijverig in zijn gedachtenleven en in de voornemens van zijn hart. In Matteus 5:27-28 zegt Hij: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.”

Dit betekent dat ik niet met mijn lichaam hoef te zondigen om schuldig te zijn; ik kan zondigen in mijn gedachteleven. Dit is enorm ernstig! Het is in mijn gedachten dat de zonde begint, en het is daar dat ik een strijd op moet nemen door in te gaan tegen mijn lusten en begeerten, die me leiden naar onreinheid, boosheid, egoïsme, enz. “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt…” Kolossenzen 3:5-6. Ik kan geen zonde in mijn leven tolereren, zelfs niet in mijn gedachteleven! Ik moet elke slechte gedachte gevangen nemen zodra deze opkomt, en doden.

IJverig tegen zonde of tegen de zondaar?

Als ik dan geen tolerantie zal hebben tegenover de zonde in mijn leven, hoe kan ik dan mensen om mij heen tolereren die deze zonde goedkeuren of er in leven? Moet ik ook tegenover hen, en hun gedrag, ijverig zijn? Als ik in Johannes 8 lees over hoe Jezus optrad, krijg ik hierover meer licht. In dit hoofdstuk is te lezen dat een aantal Farizeeërs en schriftgeleerden een vrouw, die overspel heeft gepleegd, willen stenigen, zoals het in de wet van Mozes staat. Maar Jezus wilde haar niet veroordelen. In plaats daarvan zei hij tegen haar “ga heen, zondig van nu af niet meer!”. Ik hoef de mensen niet te veroordelen in mijn gedachten, woorden of daden; ik hoef niet ijverig te zijn tegen hen.

Maar daarom kan ik het er niet mee eens zijn of het “accepteren” hoe men leeft, – ik moet mijn leven voor God’s aangezicht leven, zoals het in Zijn woord staat. Homosexualiteit praktiseren bijvoorbeeld is algemeen geaccepteerd in de samenleving van dit moment. Maar de Bijbel noemt dit duidelijk zonde. Als ik zonde tolereer, in welke vorm dan ook, misleid ik mijzelf. Hoe algemeen geaccepteerd dit ook is om mij heen.

Dan merk ik dat ik soms moet opkomen voor wat ik geloof. Dit kan behoorlijk eng zijn: om tegen de zonde in te gaan als de hele wereld beweert dat het OK is. In plaats van zonde accepteren, en tolerant te zijn, moet ik doen wat er in 1 Korintiërs 16:13 staat: “Blijf waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!” God geeft mij de kracht om te doen en te zeggen wat past bij een christen, wanneer ik mijn geloof moet verdedigen!

In plaats van tolerant te zijn, moet ik vol vuur zijn tegen de zonde, net als Jezus. In Galaten 6:7-8 staat een ernstige vermaning: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten…” Als ik de zonde ernstig neem, in plaats van mijzelf te misleiden met de gedachte dat er geen oogst zal zijn, dan kan ik meemaken wat er daarna staat: “maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” Ik kan dus niet alleen vrij worden van de zonde die alle mensen in dit leven plaagt, maar ik krijg ook nog een eeuwig leven samen met Jezus, en ik zal Hem waardig zijn!

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” Titus 2:11-14

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Christus geopenbaard in het vlees

Omwille van ons droeg Jezus onze zonde in zijn vlees zodat alle zonde daar veroordeeld zou worden. Hij wilde dat doen, en Hij heeft het gedaan! Wat dat voor ons heeft betekend is niet te meten. Lees hier meer over wat het betekent voor ieder die gelooft in Jezus Christus als Gods zoon en Zoon des mensen.

Volg ons