Ga naar de inhoud

Is de leer aangaande de Drieëenheid Bijbels?

We willen nader bezien wat de Bijbel zegt over de Drieëenheid.

De leer over de Drieëenheid staat vaak centraal bij de meeste hoofdstromingen van de christelijke leer. Maar de verwarring begint als het gaat over hoe de Drieëenheid te werk gaat en waar het in de Bijbel staat. Berust het begrip Drieëenheid wel echt op waarheid?

De leer over de Drieëenheid zegt dat God, Jezus en de Heilige Geest drie verschillende persoonlijkheden zijn, maar tegelijkertijd alle drie een aspect zijn van hetzelfde wezen. Jezus is God, God is Jezus en de Heilige Geest een deel van hen beiden.

Maar hoe de onderlinge verhouding precies is, is een bron van verwarring. Hoe kunnen drie wezens tegelijkertijd één wezen zijn? Hoe kunnen ze samen één zijn en toch van elkaar gescheiden? Veel mensen onderdrukken hun vragen met de bewering “Gods wegen zijn hoger dan onze wegen”, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles wat met God te maken heeft ook een mysterie moet zijn.

De leer van de Drieëenheid vind je eigenlijk niet in de Bijbel. Het stamt af van het eerste Concilie van Nicea, in het jaar 325 n.C.. Dit concilie werd samengeroepen door de Romeinse keizer Constantijn I, om een antwoord te vinden op de toenemende onrust die ging over de natuur van Jezus Christus. De godsdienstige hoogwaardigheidsbekleders wilden in die tijd niet geloven dat Jezus een mens was zoals wij, verzocht werd zoals wij, omdat dat dan betekende dat zij ook zo moesten leven als Hij gedaan had; in overwinning over de zonde.

Overtuigd dat het om een of andere reden onmogelijk was voor ons net zo te wandelen als Hij (1 Johannes 2:6), heeft het Concilie de leer naar voren gebracht van de Drieëenheid. Ze konden niet openlijk de Schrift verloochenen en zeggen dat Jezus niet een mens was, maar ze konden zichzelf ook niet vernederen en erkennen dat Hij dat wel was. En zo werd het onmogelijke concept geboren, dat Jezus Christus zowel een echt mens als echt God was, toen Hij hier op aarde werd geboren.

God, Jezus en de Heilige Geest zijn niet hetzelfde wezen

Er staat over Jezus in Colossenzen 1:15, “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.”  Dit laat duidelijk zien dat God Jezus schiep; vandaar de namen “de Vader” en “de Zoon”. Het ligt in de aard der zaak dat een vader en een zoon twee verschillende wezens zijn.

Jezus zegt ook in Mattheüs 19:17 “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed, behalve Eén, en dat is God.”  Wij kunnen duidelijk zien dat Jezus niet over zichzelf dacht dat Hij  God was.

Er zijn vele andere verzen waar God en Jezus en de Heilige Geest naar elkaar verwijzen of er naar hen wordt verwezen als aparte wezens, die verschillende taken op aarde en in de hemel hebben. Lees bijv. Johannes 5:19, Johannes 6:38, Johannes 14:28, Johannes 17, 1 Corinthiërs 11:3, Handelingen 7:55.

Maar hoe zit het dan met hun eenheid? We kunnen zien dat deze drie niet precies hetzelfde wezen zijn. Maar ook gaan ze niet helemaal los van elkaar hun eigen weg. Jezus zegt in Johannes 10:30, “Ik en de Vader zijn één.” En in verscheidene andere verzen staat dat Jezus één is met God. Hoe kunnen beide dingen waar zijn, dat deze drie één en toch aparte wezens zijn?

De ‘eenheid’ die hier bedoeld is, heeft meer betrekking op een eenheid van wil en intentie dan van éénheid van wezen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben een gemeenschappelijk doel, een gezamenlijke intentie en een eensgezind verlangen zich in te zetten voor het goede.

Dat is ook de reden dat Jezus in Johannes 6:38 zegt: “Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Hier verwijst Hij naar God als een apart persoon, maar zowel Hijzelf als God zijn één in het doen van de wil van God. Zij zijn één.

Het is hetzelfde met de Heilige Geest. “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij en de toekomst zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13. Hier zien we ook dat de Geest niet uit Zichzelf spreekt, omdat Hij God niet is, maar Hij werkt wel in die richting dat Gods wil geschiedt.

Jezus’ leven op aarde

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.” Filippenzen 2:5-7

We kunnen zien, dat, hoewel Jezus niet hetzelfde wezen was als God, Hij wel in de gestalte van God en aan God gelijk was voordat Hij naar de aarde kwam. Maar Hij bracht deze Goddelijke natuur niet mee. Hij “heeft Zichzelf ontledigd” en “is aan de mensen gelijk geworden”. Toen Jezus op deze aarde geboren werd, was hij een echt mens. Hij gaf het Gode gelijk zijn op en liet dat achter.

Daarom kon de schrijver van de Hebreeënbrief schrijven: “Want wij hebben geen hogepriester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijk wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” Hebreeën 4:15. Jezus was een mens met een natuur als de onze en werd verzocht op alle punten zoals wij. Wij weten dat God niet verzocht kan worden (Jacobus 1:13), en daarom was Jezus geen God toen hij hier op aarde was.

Het lijkt erop dat het in strijd is met zijn woorden in Johannes 14:9 waarin hij zegt, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Maar er was een ontwikkeling in Jezus’ leven. In Lucas 2:52 staat “En Jezus nam toe in wijsheid en grootte.” Hij zou niet kunnen groeien in wijsheid en leeftijd, als hij nog steeds in de gestalte van God was. God heeft alle wijsheid.

Er staat ook in Hebreeën 2:10 “dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken” Er staat dat in Christus de hele volheid Gods lichamelijk woning maakte (Coll.2:9), maar dat was niet het geval toen Hij naar de aarde kwam: Hij “heeft Zichzelf ontledigd, en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen 2: 7-8.

Door zijn lijden, dat wil zeggen door het doden van de zonde in zijn eigen natuur, (lees 1 Petrus 4: 1,2), werd Jezus volmaakt – als een mens; Hij verkreeg goddelijke natuur – Hij werd volkomen gemaakt. ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken’ Filippenzen 2:9. Daarom kon Jezus aan het eind van zijn leven zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”

Doordat Jezus geboren was uit de Heilige Geest had Hij de kracht om zonde te doden. Nu is de Heilige Geest ook ons gegeven, om ons dezelfde kracht te geven. (Johannes 3:3-8, Handelingen 1:5-8, Galaten 5:16-25)

Jezus’ leven was het hoogtepunt van Gods plan voor de mensheid. De zonde die in de wereld was gekomen door de ongehoorzaamheid van één mens, die moest ook overwonnen worden door de gehoorzaamheid van één mens. Jezus was die mens. Daarom noemde Hij zichzelf vaak “Zoon des mensen”. En Jezus zegt.”Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” Johannes 14:6. Zijn leven is voor ons een weg om tot de Vader te komen; om tot Goddelijke natuur te komen. Door het voorbeeld van Jezus te volgen, kunnen wij ook tot bevrijding van de zonde komen, zoals Hij deed.

Wat Jezus’ leven voor ons betekent

“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geropen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur…” 2 Petrus 1: 3-4.

Niet alleen Jezus verkreeg goddelijke natuur, maar zijn discipelen kunnen hier ook deel aan krijgen, door dezelfde weg te gaan als Hij.

Om Gods plan te laten slagen, was het beslissend dat Jezus een mens was precies zoals wij, en niets meer. Anders zouden wij het niet voorelkaar kunnen krijgen om “zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft”. 1 Johannes 2:6. Alle geboden van Jezus zijn eigenlijk geboden om op dezelfde manier te leven zoals Hij hier op deze aarde; in volledige overwinning over de zonde. Johannes kon dit niet zeggen, als het onmogelijk was voor gewone mensen, om dit te doen. Maar Jezus wàs een gewoon mens en bewees dat het mogelijk was.

Niet lang na de tijd van de apostelen, begonnen christenen al het geloof te verliezen, dat het mogelijk was voor mensen om vrij van bewuste zonde te leven, zoals Christus deed. Dus moesten ze een reden bedenken, dat Hij speciaal was, dat Hij iets had wat wij niet hebben.

Maar als jij gelooft wat er in de Bijbel geschreven staat en gelooft dat het mogelijk is voor ons, om net zo te leven als Jezus, dan wordt ons het geheimenis van de godsvrucht, “Christus geopenbaard in het vlees” (1 Timotheus 3:16), plotseling duidelijk. Hij leefde als mens, werd op alle punten net zo verzocht als wij, om te tonen dat ook wij kunnen leven zonder te zondigen. Hoe moeilijk dat ook mag lijken, het is wel degelijk mogelijk om volkomen naar Gods wil te leven door Gods genade en hulp van de Heilige Geest, Hij, die Jezus naar diegene zendt die Hem willen gehoorzamen en dan ook de zonde in het vlees willen overwinnen. (Handelingen 5:28-32)

En wat is het loon? Dat is de grote en kostbare belofte dat ook wij deel kunnen krijgen aan goddelijke natuur, net zoals Jezus Christus. “Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn troon.” (Op. 3:21) Er zijn dus twee tronen in de Hemel, en Jezus wil die aan de rechterzijde van de Vader  delen met hen die Hij trots  “Zijn broeders” (Hebreeën 2:1-11) en zijn bruid (Ef.5:30-32) noemt.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Christus geopenbaard in het vlees

Omwille van ons droeg Jezus onze zonde in zijn vlees zodat alle zonde daar veroordeeld zou worden. Hij wilde dat doen, en Hij heeft het gedaan! Wat dat voor ons heeft betekend is niet te meten. Lees hier meer over wat het betekent voor ieder die gelooft in Jezus Christus als Gods zoon en Zoon des mensen.

Volg ons